top of page

逆境學習 ⭐️ 升級Version 2.0

重回校園,重新做好準備疫情令整個世界改變得很快,Wilson校長相信「停課不停學」已經令大家升級(Upgrade)了新的個人版本(Version 2.0)! 我們亦相信重回校園的你,必定比疫情前更加進步,以及成為一個更好的人!



#我們將成為一個更好的人

#onlineLearning已係必備的技能

#StudyFromHome又使咩驚

#升級又唔一定要好勁先升到既

#時間管理好重要

#你得唔得一日打機打24個鐘

入讀王中

bottom of page