top of page

徐校長上電台喇~

較早前,徐校長於《瘋 Show 快活人》介紹王中又同主持人梁繼璋、李麗蕊、馬小強同學相互進行發問環節!各位,可以由第二部份 01:13 後開始聆聽呀!聽下徐校長點答點問。
Comments


入讀王中

bottom of page